حسام رسولیان

کافیس

اپلیکیشن کافیس Coffice, مدتی که در باشگاه کارافرینی تیوان مشغول بودم همراه با یک تیم 4 نفره روی یک محصول خوب به نام کافیس کار میکردیم که متاسفانه بنا به دلایلی با توجه به پیشرفت زیاد پروژه کار بسته شد.

توضیحات

  • تیوان

  • ژانویه 7, 2019

اپلیکیشن کافیس Coffice, مدتی که در باشگاه کارافرینی تیوان مشغول بودم همراه با یک تیم 4 نفره روی یک محصول خوب به نام کافیس کار میکردیم که متاسفانه بنا به دلایلی با توجه به پیشرفت زیاد پروژه کار بسته شد.