حسام رسولیان

تماس

[block_title title=”در تماس بودن” _made_with_builder=”true”][/block_title]

برای سفارش طراحی اپلیکیشن و هر نوع موضوع دیگه ای میتونید از ایمیل و فرم تماس سمت چپ استفاده کنید

[info_list_2 title=”در تماس بودن” infolist_with_icons=”[{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"pe-7s-map-marker","icon-class-without-root":"pe-7s-map-marker","pack-name":null,"pack-css-uri":null},"title":"\u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646"},{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"pe-7s-mail","icon-class-without-root":"pe-7s-mail","pack-name":null,"pack-css-uri":null},"title":"96atys@gmail.com"},{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"pe-7s-call","icon-class-without-root":"pe-7s-call","pack-name":null,"pack-css-uri":null},"title":"09392662949"},{"icon":{"type":"icon-font","icon-class":"pe-7s-check","icon-class-without-root":"pe-7s-check","pack-name":null,"pack-css-uri":null},"title":"\u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a"}]” _array_keys=”{"infolist_with_icons":"infolist_with_icons"}” _made_with_builder=”true”][/info_list_2]
[block_title title=”تماس” _made_with_builder=”true”][/block_title]